Handbok

Energibesiktningshandbok

Vi har tillsammans med SP skrivit handboken ”Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler”. Den är framtagen med syfte att vägleda experter i hur en energibesiktning ska genomföras. Boken går bla. igenom:

  • framtagning av faktaunderlag om byggnaden
  • bearbetning av underlag
  • själva energibesiktningen
  • kostnadsbedömning av energieffektiva åtgärder
  • energiberäkning av byggnader

Bakgrund

I oktober 2006 trädde Lag om energideklaration för byggnader (2006:985) i kraft med syfte att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Detta innebär bl.a. att byggnader ska energideklareras, många redan innan utgången av 2008. En energideklaration och besiktning ska genomföras av en energiexpert med särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader.