Miljö

Miljöbyggnad i Skåne

Vi upprättar kravspecifikationer med avseende på miljöaspekter enligt SGBS:s Miljöbyggnad och Miljöbyggprogram Syd i Skåne. Kravspecifikationerna implementeras därefter i hela byggprocessen, från projektering via entreprenad till idrifttagning.

SGBC:s system Miljöbyggnad är ett nationellt certifieringssystem, som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis. Systemet leder till ökad kvalitet vid ny- och ombyggnation. En byggnad kan uppnå betyg brons, silver eller guld.

Prime project medverkar i flertalet ny- och ombyggnader inom miljöbyggnad runt om i Skåne. Exempelvis Uppåkraskolan i Staffanstorps kommun, Malmö Central, Triangelns Köpcentrum i Malmö och Råbylunds skola i Lund.

Exempel på miljöaspekter som beaktas i Miljöbyggnadsmetodiken är:

 • energi
 • värmeeffekttbehov
 • radon
 • kvävedioxid
 • termiskt klimat
 • dagsljus
 • solvärmelast
 • fukt
 • materialval
 • akustik
 • luftkvalitet

Miljöinventering

Vi utför miljöinventering av kontors- och industrilokaler samt besiktning inför fastighetsköp. Sedan starten 2004 har ca. 100 fastigheter miljöinventerats och ca. ett tiotal fastigheter i Skåne besiktigats inför fastighetsköp.

Hur går miljöinventering till?

Vid en miljöinventering undersöker vi förekomst av miljöfarliga ämnen i en byggnad. En miljöinventering kan exempelvis utföras inför en rivning/renovering eller då det finns annan miljölagstiftning som kräver det.

Under miljöinventeringen undersöker vi bl.a. förekomst av asbest, PCB, kvicksilver, freoner, PAH m.m. och dokumenterar analys- och inventeringsresultaten i en tydlig och lättläst rapport.

Kontakta oss för en miljöinventering på karin.adalberth@primeproject.se eller ring oss direkt på 046 – 18 95 80